Khảo sát bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh bằng siêu âm doppler màu ở bệnh nhân bệnh động mạch vành

KHAO-SAT-BE-DAY-LOP-NOI-TRUNG-MAC-DONG-MACH-CANH-BANG-SIEU-AM-DOPPLER-MAU-O-BN-BENH-DONG-MACH-VANH.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.