Kết quả sớm điều trị trĩ nội độ 3 và 4 theo phương pháp hussein tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

Lê Huy Cường, Nguyễn Văn Ngãi, Phan Văn Bé, và Phạm Hòa Lợi

KET-QUA-SOM-DIEU-TRI-TRI-NOI-DO-3-VA-4-THEO-PHUONG-PHAP-HUSSEIN-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.