Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Hiệu quả kháng sinh dự phòng cefotaxime so với kháng sinh điều trị trong phẫu thuật sản phụ khoa có chọn lọc

Hiệu quả kháng sinh dự phòng cefotaxime so với kháng sinh điều trị trong phẫu thuật sản phụ khoa có chọn lọc

HIEU-QUA-KHANG-SINH-DU-PHONG-CEFOTAXIME-SO-VOI-KHANG-SINH-DIEU-TRI-TRONG-PHAU-THUAT-SAN-PHU-KHOA-CO-CHON-LOC.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *