Hệ thống hút hở và kín qua nội khí quản trong thông khí cơ học ở những bệnh nhân chăm sóc tích cực: một phân tích tổng hợp

Open and closed endotracheal suction systems in mechanically ventilated intensive care patients: a meta-analysis.

Jongerden IP, Rovers MM, Grypdonck MH, Bonten MJ.

Department of Medicine, Division of Internal Medicine and Infectious Diseases, Eijkman-Winkler Centre for Medical Microbiology,UniversityMedicalCenterUtrecht, 3508 GAUtrecht, TheNetherlands. i.p.jongerden@umcutrecht.nl

Đặt vấn đề: Hệ thống hút kín đang ngày càng thay thế hệ thống hút hở để làm sạch dịch tiết nội khí quản ở những bệnh nhân thở máy trong các đơn vị chăm sóc tích cực. Tuy nhiên, ảnh hưởng đối với bệnh nhân về an toàn và chi phí của những hệ thống này chưa được phân tích cẩn thận.

Mục tiêu: Tổng quan hiệu quả của hệ thống hút kín và hệ thống hút hở, liên quan đến kết cục bệnh nhân, nhiễm khuẩn, và các chi phí ở những bệnh nhân người lớn trong các đơn vị chăm sóc tích cực.

Nguồn dữ liệu: Tìm kiếm của MEDLINE, CINAHL, EMBASE, dữ liệu Cochrane và tổng quan sử dụng của các thư mục bài báo

Chọn lựa nghiên cứu: Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, so sánh hệ thống hút kín và hệ thống hút hở ở những bệnh nhân người lớn trong đơn vị chăm sóc tích cực được đưa vào.

Khai thác và tổng hợp dữ liệu: Đánh giá tóm tắt và chất lượng nghiên cứu được thực hiện bởi hai nhà tổng quan. Dữ liệu được phân tích tổng hợp với mô hình ảnh hưởng biến thiên (random effects model). Phân tích tổng hợp 15 nghiên cứu (NC) cho thấy  không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm về  tỷ lệ bị viêm phổi liên quan đến thở máy (gồm 8 nghiên cứu, 1.272 bệnh nhân) và tỷ lệ tử vong (gồm 4 nghiên cứu, 1.062 bệnh nhân). Không kết luận nào được rút ra đối với độ bão hòa oxy động mạch (5 nghiên cứu, 109 bệnh nhân), áp lực động mạch oxy  (2 nghiên cứu, 19 bệnh nhân), và loại bỏ chất tiết (2 nghiên cứu, 37 bệnh nhân). So sánh hệ thống hút hở, hút qua nội khí quản với hệ thống hút kín giảm có ý nghĩa tần số tim (4 nghiên cứu, 85 bệnh nhân; sự khác biệt trung bình trọng số , -6,33; KTC 95%, -10,80 -1,87) và thay đổi huyết áp động mạch trung bình (3 nghiên cứu, 59 bệnh nhân; sự khác biệt trung bình trọng số, -0,43; KTC 95%, -0,87 – 0,00), nhưng tăng lên sự kết tụ vi trùng (colonization) (2 nghiên cứu, 126 bệnh nhân;  nguy cơ tương đối, 1,51; KTC 95%, 1,12-2,04). Hệ thống hút kín dường như đắt hơn hệ thống hút hở.

Kết luận: Dựa trên kết quả phân tích tổng hợp này, không có bằng chứng hệ thống hút kín tốt hơn hệ thống hút hở.

Người dịch: ĐD Sinh, khoa ICU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)