Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Thấu hiểu – Chính xác

I. Thông tin chung

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ: Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Địa điểm: Lầu 2 – Khu Hành chánh

SĐT: 02963.859248 Email: phongkhthbvag@yahoo.com.vn

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

– Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

– Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

– Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định. – Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

2. Nhiệm vụ

Lập kế hoạch – Kiểm tra công tác điều trị – Dự phòng:

o Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.

o Lập kế hoạch hoạt động bệnh viện hàng quý, năm.

o Lập các kế hoạch cho công tác điều trị, dự phòng, phòng chống thiên tai…

o Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan chuyên môn có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.

o Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế chuyên môn, kiểm tra giám sát hồ sơ bệnh án xuất viện các khoa nộp mỗi ngày, đảm bảo hoàn thành hồ sơ bệnh án đúng thời gian quy định.

o Đảm bảo công tác hội chẩn chuyên môn nội viện và ngoại viện.

o Giám sát thực hiện các quy trình chuyên môn của bệnh viện đã ban hành.

o Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

o Báo cáo định kỳ hoạt động bệnh viện hàng tháng, quý, năm.

o Thực hiện thống kê kết quả hoạt động của các khoa dựa vào các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra hàng năm.

o Thống kê tất cả các số liệu liên quan đến hoạt động của bệnh viện phục vụ công tác kiểm tra bệnh viện hàng năm.

o Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

o Khi có chỉ đạo có thể cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế.

o Triển khai, hướng dẫn các qui định của Bảo hiểm xã hội cho các khoa/phòng thực hiện.

o Báo cáo, đề xuất cho Bảo hiểm xã hội các vướng mắc khi thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế tại bệnh viện.

o Kiểm tra, giám sát hồ sơ bảo hiểm y tế.

o Hỗ trợ giám định BHYT và kiểm tra của Bảo hiểm y tế tại bệnh viện.

o Hướng dẫn thực hiện về bảo hiểm y tế cho các khoa/phòng và người bệnh.

o Xem xét bổ sung, gia hạn BHYT cho người bệnh đã nhập viện theo đúng quy định của BHYT.

o Nhập và báo cáo số liệu chuyển tuyến, đảm bảo chuyển tuyến cho người bệnh đúng quy định.

Giải quyết thủ tục hành chánh:

o Giải quyết những yêu cầu của dân, cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm về: tóm tắt bệnh án, photo bệnh án, chứng nhận thương tích, in sao phim….

o Làm lịch trực cho toàn bệnh viện. Kiểm tra các báo cáo số ngày trực của nhân viên các khoa, phòng.

o Thực hiện chấm công, báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng, …

o Chỉnh sửa hồ sơ khi người bệnh vào nhập viện khai không chính xác.

Lưu trữ hồ sơ bệnh án:

o Đảm bảo lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án xuất viện và tử vong đúng quy định.

o Đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm mốc theo quy định.

o Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ bệnh án, đánh số và vào sổ lưu trữ và phần mềm quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ bệnh án vào kho.

Công nghệ thông tin:

o Quản trị và bảo trì phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện.

o Sửa chữa thiết bị vi tính và máy in.

o Bảo trì mạng nội bộ và internet của bệnh viện.

o Quản lý và xây dựng website Bệnh viện.

o Quản lý phần mềm văn thư.

III. Cơ cấu tổ chức – nhân sự:

  1. Cơ cấu – Quy mô tổ chức

 

 

2. Tình hình nhân sự

Tổng số nhân sự: 19

Trong đó:

  • Sau đại học: 01
  • Đại học: 09
  • Cao đẳng: 01
  • Trung học: 08

IV. Những thành tích nổi bật

Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2019, 2020, 2021, 2022

Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang các năm: 2016, 2019, 2022

Một số hình ảnh của Phòng Kế hoạch tổng hợp

Ban Giám đốc dự liên hoan mừng Quốc tế Phụ nữ 8/3 với phòng

Tổ Hành chính

Tổ Công nghệ thông tin

Tổ Thống kê – Báo cáo

Kho lưu trữ

V. Định hướng phát triển:

– Thực hiện các chế độ và quy chế chuyên môn, nhằm thực hiện tốt các thao tác kỹ thuật, hạn chế sai sót và tai biến cho bệnh nhân, đảm bảo cho hoạt động chuyên môn đi vào bài bản.

– Giám sát và thực hiện quản lý các hoạt động công nghệ thông tin, làm cho hệ thống hành chính luôn được cải cách vận hành đồng bộ, thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả cho người bệnh và cơ quan.

– Đảm bảo công tác lưu trữ và trích lục Hồ sơ bệnh án theo đúng quy định của Nhà nước.

– Đảm bảo các hoạt động điều phối với tuyến trên, tuyến dưới trong các hoạt động chuyển giao kỹ thuật, điều phối hoạt động của các khoa, phòng, làm cho hệ thống hoạt động thông suốt, hiệu quả và nâng cao chất lượng.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)