Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Giá trị tiên lượng của thang điểm blatchford trên bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên cấp

Giá trị tiên lượng của thang điểm blatchford trên bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên cấp

Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn và Châu Thị Thu Trang

GIA-TRI-TIEN-LUONG-CUA-THANG-DIEM-BLATCHFORD-TREN-BN-XUAT-HUYET-TIEU-HOA-TREN-CAP.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *