Giá trị tiên lượng của thang điểm blatchford trên bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên cấp

Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn và Châu Thị Thu Trang

GIA-TRI-TIEN-LUONG-CUA-THANG-DIEM-BLATCHFORD-TREN-BN-XUAT-HUYET-TIEU-HOA-TREN-CAP.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.