Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Giá trị siêu âm dopller trong chẩn đoán dây rốn quấn cổ

Giá trị siêu âm dopller trong chẩn đoán dây rốn quấn cổ

Nguyễn Thị Mỹ Linh,  Nguyễn Văn Thắng, Đoàn Hữu Đức, Nguyễn Thị Thiên Thanh

GIA-TRI-SIEU-AM-DOPLLER-TRONG-CHAN-DOAN-DAY-RON-QUAN-CO.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *