Đơn xin nghỉ phép năm

     BỆNH VIỆN ĐA KHOA                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM AN GIANG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA/PHÒNG………………………..

An Giang, ngày……..tháng…….năm…….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN NGHỈ PHÉP NĂM

 

                          Kính gửi:

– Giám đốc Bệnh viện;

– Phòng Tổ chức cán bộ;

– Trưởng khoa/phòng…………

 

Tên tôi:………………………………..  ngày,tháng,năm:………………………

Chức vụ (chức danh):…………………………………………………………..

Hiện đang công tác tại:…………………………………………………………

Thâm niên công tác:……………..năm.

Bộ phận trong khoa: ………………             Độc hại nguy hiểm:

Tiêu chuẩn phép năm: …………. ngày

Số ngày đã nghỉ:……….. ngày

Số ngày xin nghỉ:…………. ngày

Đề nghị được nghỉ phép năm 20….

Địa chỉ nghỉ phép:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Kể từ ngày……./……../20……..đến hết ngày…………./………./20………………..

Trân trọng kính chào!                                                                       

                               

Duyệt Ban Giám đốc  

Duyệt Trưởng Phòng TCCB

 

Trưởng khoa/phòng  

Người làm đơn

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)