Does intravenous lactated ringer’s solution raise serum lactate?

Tony Zitek, MD,*†‡ Zachary D. Skaggs, MD,* Aryan Rahbar, PHARMD,† Jayme Patel, PHARMD,† and Memona Khan, BA

Abstract

Background: Serum lactate increases in states of severe sepsis and shock, but its interpretation may be subject to confounders. Lactated Ringer’s solution (LR) is used in the resuscitation of septic patients and contains 28 mmol/L of sodium lactate.

Objectives: We sought to determine if a bolus of 30 mL/kg of LR increases serum lactate levels.

Methods: In this double-blind, randomized controlled trial, 30 volunteers were assigned to receive either 30 mL/kg of intravenous LR or normal saline (NS). Serum lactate was measured before and after the fluid bolus. The primary outcome was the difference in the change in lactate between the LR and NS groups. Secondarily, we assessed the change in pH, bicarbonate, sodium, and chloride in each group.

Results: After 30 mL/kg of intravenous LR, the mean serum lactate level increased by 0.93 mmol/L (95% confidence interval 0.42–1.44 mmol/L). However, there was also a small increase in the mean serum lactate level in the NS group of 0.37 mmol/L (95% confidence interval 0.26 mmol/L to 1.00 mmol/L), such that there was not a statistically significant difference in the change in lactate when comparing the LR group to the NS group (p = 0.2). The NS group saw larger declines in pH and bicarbonate and greater increases in chloride compared with the LR group.

Conclusion: In healthy individuals, a modest but significant rise in mean serum lactate was seen after a 30 cc/kg LR bolus. There was no difference in mean serum lactate when comparing a 30 mL/kg bolus of NS to LR

LIỆU TRUYỀN LACTATE RINGER CÓ LÀM TĂNG LACTATE HUYẾT THANH ?

TÓM TẮT

TỔNG QUAN: lactate huyết thanh tăng trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc, nhưng cách giải thích của nó có thể bị nhiễu. Dung dịch Lactate Ringer (LR) được sử dụng trong hồi sức bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và nó chứa 28 mmol/L Sodium lactate.

MỤC TIÊU: Chúng tôi đã tìm cách xác định xem liệu bolus 30 ml / kg LR có làm tăng nồng độ lactate huyết thanh hay không.

PHƯƠNG PHÁP: thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi có đối chứng, 30 tình nguyện viên được chỉ định để truyền 30 ml / kg Lactate Ringer (LR) hoặc nước muối sinh lý (NS). Lactate huyết thanh được đo trước và sau khi bolus dịch. Kết cục chính là sự khác biệt về sự thay đổi lactate giữa các nhóm LR và NS. Thứ hai, chúng tôi đã đánh giá sự thay đổi độ pH, bicarbonate, natri và clorua trong mỗi nhóm.

KẾT QUẢ: Sau khi truyền TM 30 ml / kg Lactate Ringer , nồng độ lactate trung bình trong huyết thanh tăng 0,93 mmol / L (khoảng tin cậy 95% 0,42 – 1,44 mmol / L). Tuy nhiên, cũng có sự gia tăng nhỏ về mức độ trung bình của lactate huyết thanh trong nhóm NS là 0,37 mmol / L (khoảng tin cậy 95% 0,26 mmol / L – 1,00 mmol / L), do đó không có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê trong thay đổi về lượng lactate khi so sánh nhóm LR với nhóm NS (p = 0,2). Nhóm NS đã thấy sự sụt giảm lớn hơn về pH, bicarbonate và tăng clorua nhiều hơn khi so với nhóm LR.

KẾT LUẬN: Ở những người khỏe mạnh, sự gia tăng khiêm tốn nhưng đáng kể về lactate huyết thanh trung bình đã được nhìn thấy sau khi dùng bolus 30 ml / kg. Không có sự khác biệt về lượng lactate huyết thanh trung bình khi so sánh NS với LR khi bolus 30 ml / kg.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)