Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

số 3024-SYT-NVD Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng