Điều trị hydrocortisone sớm liều thấp trong sốc nhiễm khuẩn ở người lớn: một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên.

Early initiation of low-dose hydrocortisone treatment for septic shock in

adults: A randomized clinical trial.

Qing-quan Lv, Xiao-hua Gu, Qi-hong Chen, Jiang-quan Yu

Am J Emerg Med 2017 Jun 5; [e-pub].

(http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2017.06.004)

Trial registration: www.clinicaltrials.gov NCT02580240.

Tổng quan

Sử dụng hydrocortisone liều sinh lý là một phần của liệu pháp hỗ trợ cho bệnh

nhân bị sốc nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, mối liên quan giữa liệu pháp corticosteroid

và tử vong ở những bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn vẫn chưa rõ ràng. Một số tác

giả cho rằng tử vong liên quan đến thời gian giữa sự tiến triển sốc nhiễm khuẩn và

bắt đầu dùng liều thấp hydrocortisone. Do đó, chúng tôi đã thiết kế một thử nghiệm

lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng để đánh giá tầm quan trọng của việc bắt đầu

dùng hydrocortisone liều thấp cho kết cục cuối cùng.

Phương pháp

Tổng cộng 118 bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn đã được đưa vào trong nghiên cứu.

Tất cả bệnh nhân đủ điều kiện được chọn ngẫu nhiên để sử dụng hydrocortisone (n

= 58) hoặc dung dịch muối sinh lý (n = 60). Thuốc nghiên cứu (hydrocortisone và

dung dịch muối) được bắt đầu đồng thời với thuốc vận mạch. Kết cục chính là tử

vong 28 ngày. Kết cục phụ là sốc được hồi phục, tử vong trong bệnh viện và thời

gian nằm tại ICU và thời gian nằm viện.

Kết quả

Tỷ lệ bệnh nhân sốc hồi phục cũng tương tự ở hai nhóm (p = 0,602); không có sự

khác biệt đáng kể về tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong 28 ngày hoặc trong

bệnh viện; thời gian ở lại ICU hoặc nằm viện giữa bệnh nhân điều trị với

hydrocortisone hoặc dung dịch muối sinh lý.

Kết luận

Việc bắt đầu sớm liều thấp hydrocortisone không làm giảm nguy cơ tử vong, và

thời gian tại ICU hoặc thời gian nằm viện ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn.

Keywords:

Septic shock, Hydrocortisone, Mortality

Người dịch: Bs.CKII Phạm Ngọc Kiếu, Trưởng khoa ICU

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)