Điều trị hydrocortisone liều thấp làm suy giảm sốc nhiễm trùng ở bệnh nhân người lớn nhưng không làm giảm tỷ lệ tử vong vào ngày thứ 28: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

Anesth Analg. 2014 Feb;118(2):346-57.

Low-dose hydrocortisone therapy attenuates septic shock in adult patients but does not reduce 28-day mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Wang C1, Sun JZheng JGuo LMa HZhang YZhang FLi E.

Đặt vấn đề:

Vai trò hydrocortisone liều thấp trong sốc nhiễm trùng và làm giảm tỷ lệ tử vong ngắn hạn ở những bệnh nhân người lớn bị sốc nhiễm khuẩn thì chưa rõ ràng. Chúng tôi tiến hành một phân tích tổng hợp các nghiên cứu trước đây để xác định xem hydrocortisone có thể cải thiện ảnh hưởng của sốc nhiễm trùng tại thời điểm 7 và 28 ngày và giảm tử vong tại ngày 28 của bệnh.

Phương pháp:

Các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) so sánh corticosteroid với giả dược (hoặc chỉ điều trị hỗ trợ) đã được lấy qua tìm kiếm điện tử ( Medline , Embase, và cơ sở dữ liệu Thư viện Cochrane , LILACS và Web of Knowledge ) hoặc tìm kiếm trên tạp chí ( đến tháng năm 2012). Từ 1949 bài nghiên cứu có liên quan, 2 nhà xem xét độc lập ghi nhận có 10 nghiên cứu RCTs điều trị hydrocortisone liều thấp trong sốc nhiễm trùng  và 4 cặp nhà xem xét đồng ý về tiêu chuẩn đủ điều kiện đưa vào phân tích. Một nhà xem xét nhập dữ liệu vào máy tính, và 3 nhà xem xét kiểm tra các dữ liệu. Các dữ liệu bị thiếu được thu nhận từ các tác giả bài báo liên quan. Kết cục phân tích chính là tỷ lệ tử vong vào ngày thứ 28.

Kết quả:

Có 8 bài báo công bố được đưa vào phân tích . Điều trị hydrocortisone liều thấp không làm giảm tỷ lệ tử vong vào ngày 28 (N = 1063 ; tỉ số odds = 0,891 , KTC 95% , 0,69-1,15 ) . Điều trị hydrocortisone liều thấp cải thiện sốc tại ngày 7 (6 thử nghiệm , N = 964 , OR = 2,078 , KTC 95%: 1,58-2,73 , P <0,0001 , và I = 26,9% ) và ngày 28 (6 thử nghiệm , N = 947 , OR = 1,495 , KTC 95%:, 1,12-1,99 , P = 0,006 , và I = 0,0 %).

Kết luận:

Mặc dù điều trị hydrocortisone liều thấp cải thiện tình trạng sốc nhiễm trùng vào ngày 7 và 28, hydrocortisone không làm giảm tỷ lệ tử vong vào ngày 28 của bệnh.

Người dịch: BS Rạng, Bệnh viện An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)