Diễn tập pccc & cnch tại bv ĐKTTag ngày 21.10.2017(trích bản tin thời sự đài truyền hình An Giang atv1)