Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2008 / Đánh giá kết quả lấy dị vật đường ăn bằng ống nội soi cứng và ống nội soi mềm

Đánh giá kết quả lấy dị vật đường ăn bằng ống nội soi cứng và ống nội soi mềm

DANH-GIA-KET-QUA-LAY-DI-VAT-DUONG-AN-BANG-ONG-NOI-SOI-CUNG-VA-ONG-NOI-SOI-MEM.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *