Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Đánh giá hiệu quả giảm đau khi rút merocel mũi với thuốc tê lidocain 10%

Đánh giá hiệu quả giảm đau khi rút merocel mũi với thuốc tê lidocain 10%

Chuyên đề điều dưỡng:
Đặng Ngọc Nhị, Ngô Xuân Kiều, Châu Ngọc Bích, Bùi Văn Te

DANH-GIA-HIEU-QUA-GIAM-DAU-KHI-RUT-MEROCEL-MUI-VOI-THUOC-TE-LIDOCAIN-10-PHAN-TRAM.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.