Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Đánh giá hiệu quả đặt penrose dẫn lưu trong phẫu thuật vách ngăn có khâu ép

Đánh giá hiệu quả đặt penrose dẫn lưu trong phẫu thuật vách ngăn có khâu ép

DANH-GIA-HIEU-QUA-DAT-PENROSE-DAN-LUU-TRONG-PHAU-THUAT-VACH-NGAN-CO-KHAU-EP.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *