Đánh giá hiệu quả của vận động sớm trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Chuyền đề điều dưỡng:
Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh Hùng

DANH-GIA-HIEU-QUA-CUA-VAN-DONG-SOM-TRONG-DIEU-TRI-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.