Đánh giá hiệu quả 2 tư thế ngổi kinh điển và nằm trong thủ thuật lấy dị vật mũi bằng cây móc

Chuyên đề điều dưỡng:
Nguyễn Xuân Chinh, Hà Việt Trúc, Lê Văn Đức

DANH-GIA-HIEU-QUA-2-TU-THE-NGOI-KINH-DIEN-VA-NAM-TRONG-THU-THUAT-LAY-DI-VAT-MUI-BANG-CAY-MOC.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.