Đặc điểm bệnh tay-chân-miệng ở trung quốc trong 2 năm 2008-2009

Biomed Environ Sci. 2011 Jun;24(3):214-21.

Characterization of Hand, Foot, and Mouth Disease inChinabetween 2008 and 2009.

Zhang JSun JChang ZZhang WWang ZFeng Z.

Source: Disease Control and Emergency Response Office, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China.

MỤC TIÊU:

Điều tra dịch tễ học và đặc điểm lâm sàng bệnh Tay-chân-miệng (TCM) từ các vụ dịch TCM xảy ra ở Trung Quốc từ 2007-2008

PHƯƠNG PHÁP:

Đánh giá các ca TCM báo cáo cho Hệ thống Dữ liệu Quản lý Thông tin Quốc gia về bệnh truyền nhiễm từ tháng 5/2008- 4/2009. Đặc điểm lâm sàng các ca nặng và tử vong được phân tích và điều tra nguyên nhân.

KẾT QUẢ:

89.1% các ca báo cáo mắc bệnh TCM tại Trung quốc đều dưới 5 tuổi và tỉ lệ mắc bệnh cao ở nhóm dưới 1 tuổi (834.1/100.000) trong khỏang thời gian từ 5/2008-4/2009. Tỉ lệ mắc, tử vong và % các ca nặng cao nhất ở miền Trung khi được khảo sát tại 3 khu vực ở Trung Quốc. Tỉ lệ các ca nặng và tử vong cao hơn ở thôn quê so với thành thị. Xét nghiệm EV 71 dương tính chiếm 52.6% ở ca nhẹ, 83.5% ca nặng và 96.1% ở các ca tử vong. Rung giật cơ ( “giật mình”) gặp nhiều ở ca nặng so với ca tử vong. Thở nhanh, tím môi, sùi bọt hồng và lạnh chi dưới hay gặp ở ca tử vong nhiều hơn so với ca nặng.

KẾT LUẬN:

Dịch TCM ở Trung Quốc chủ yếu do nhiễm Enterovirus 71 gây tử vong cao, đặc biệt ở khu vực miền Trung, đa số ở trẻ nhỏ và sống ở nông thôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.