Công văn 1009/syt-nvy v/v xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư trang phục y tế

Nhằm thực hiện đổi mới toàn diện công tác y tế, lấy người bệnh làm trung tâm, trên cơ sở kế thừa, phát huy, hoàn thiện các quy định trước đây về trang phục y tế, Bộ Y tế xây dựng Thông tư quy định về trang phục y tế:

Nhấp vào đây để xem và tải về văn bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.