Chiều dài catheter đủ cho thủ thuật giải nén bằng kim trong tràn khí màng phổi

Sufficient Catheter Length for Pneumothorax

Needle Decompression: A Meta-Analysis

Brian M. Clemency, DO;1 Christopher T. Tanski, MD, MSEd;2 Michael Rosenberg, EMT-P;3

Paul R. May, MA;1 Joseph D. Consiglio, PhD;4 Heather A. Lindstrom, PhD1

Abstract

Introduction: Needle thoracostomy is the prehospital treatment for tension pneumothorax. Sufficient catheter length is necessary for procedural success. The authors of this study determined minimum catheter length needed for procedural success on a percentile basis.

Methods: A meta-analysis of existing studies was conducted. A Medline search was performed using the search terms: needle decompression, needle thoracentesis, chest decompression, pneumothorax decompression, needle thoracostomy, and tension pneumothorax. Studies were included if they published a sample size, mean chest wall thickness, and a standard deviation or confidence interval. A PubMed search was performed in a similar fashion. Sample size, mean chest wall thickness, and standard deviation were found or calculated for each study. Data were combined to create a pooled dataset. Normal distribution of data was assumed. Procedural success was defined as catheter length being equal to or greater than the chest wall thickness.

Results: The Medline and PubMed searches yielded 773 unique studies; all study abstracts were reviewed for possible inclusion. Eighteen papers were identified for full manuscript review. Thirteen studies met all inclusion criteria and were included in the analysis. Pooled sample statistics were: n = 2,558; mean = 4.19 cm; and SD = 1.37 cm. Minimum catheter length needed for success at the 95th percentile for chest wall size was found to be 6.44 cm.

Discussion: A catheter of at least 6.44 cm in length would be required to ensure that 95% of the patients in this pooled sample would have penetration of the pleural space at the site of needle decompression, and therefore, a successful procedure. These findings represent Level III evidence.

Conclusion:

Based on this model, a catheter of at least 6.44 cm in length would be required to ensure that 95% of the patients in this pooled sample would have penetration of the pleural cavity at the second intercostal space mid clavicular line. Adequate catheter length is necessary but not sufficient for procedural success.

Bài dịch: Độ dài Catheter cho thủ thuật giải áp bằng kim trong tràn khí màng phổi : một phân tích tổng hợp

Brian M. Clemency, DO;1 Christopher T. Tanski, MD, MSEd;2 Michael Rosenberg, EMT-P;3 Paul R. May, MA;1 Joseph D. Consiglio, PhD;4 Heather A. Lindstrom, PhD1

TÓM TẮT

Giới thiệu : Dẫn lưu màng phổi bằng kim là phương pháp điều trị trước nhập viện đối với tràn khí màng phổi áp lực. Catheter đủ dài là cần thiết để kỹ thuật thành công. Các tác giả của nghiên cứu này xác định chiều dài catheter tối thiểu cần thiết để thủ thuật thành công.

Phương pháp: Một phân tích tổng hợp các nghiên cứu hiện tại đã được tiến hành. Tìm kiếm dữ liệu y khoa được thực hiện bằng sử dụng các thuật ngữ tìm kiếm: giải áp bằng kim, kim chọc dò ngực, giải áp ngực , giải áp tràn khí màng phổi, kim dẫn lưu màng phổi và tràn khí màng phổi áp lực. Các nghiên cứu được bao gồm kích thước mẫu, độ dày thành ngực trung bình, và độ lệch chuẩn hoặc khoảng tin cậy. Tìm kiếm chuẩn đã được tìm thấy hoặc được tính toán cho từng nghiên cứu. Dữ liệu được kết hợp để tạo ra một tập dữ liệu gộp. Phân phối dữ liệu thông thường đã được giả định. Thủ thuật thành công được định nghĩa là chiều dài Catheter bằng hoặc lớn hơn độ dày thành ngực.

Kết quả: Các tìm kiếm Medline và PubMed mang lại 773 nghiên cứu; tất cả các tóm tắt nghiên cứu đã được xem xét để có thể đưa vào. Mười tám bài báo đã được xác định để xác định bản thảo đầy đủ. Mười ba nghiên cứu đáp ứng tất cả các tiêu chí và được đưa vào phân tích. Thống kê mẫu gộp là: n = 2,558; trung bình = 4,19 cm; và SD = 1,37 cm. Chiều dài Catheter tối thiểu cần thiết để thành công ở phân vị thứ 95 với kích thước thành ngực là 6,44 cm.

Thảo luận: Cần đặt Catheter có chiều dài ít nhất 6,44 cm để có thể vào khoang màng phổi đảm bảo thành công 95% bệnh nhân trong mẫu gộp, và như vậy đó là kĩ thuật thành công. Những kết quả này thể hiện bằng chứng mức độ III.

KẾT LUẬN: Dựa trên mô hình này, một catheter có chiều dài ít nhất 6,44 cm cần thiết để đảm bảo rằng 95% bệnh nhân sẽ xuyên được vào khoang màng phổi ở khoang liên sườn thứ 2, đường giữa đòn. Catheter đủ dài là điều kiện cần cần nhưng chưa đủ để giải áp thành công.

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)