Chỉ số xẹp tĩnh mach chủ dưới là một chỉ số không xâm lấn có giá trị cao trong việc dự đoán thể tích cuối tâm trương trong bệnh

SỐC NHIỄM TRÙNG.

Jie Zhao; Guolin Wang

Cơ sở: Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát sự tương quan sự giữa sự thay đổi đường kính tĩnh mạch chủ dưới theo hô hấp (IVC collapsibility index [IVCCI]) và chỉ số thể tích cuối tâm trương (GEDVI). Bằng cách xác định mối quan hệ trên, chúng tôi có thể đánh giá việc sử dụng chỉ số xẹp tĩnh mạch chủ dưới (IVCCI) như một chỉ định.

Phương pháp: Có 42 bệnh nhân sốc nhiễm trùng được đưa vào nghiên cứu. Dùng siêu âm để đo đường kính tĩnh mạch chủ dưới, lớn nhất ở cuối kỳ thở ra (IVCe) và nhỏ nhất ở cuối thì hít vào (IVCi) (IVCCI=[(IVCD e – IVCD i)/IVCD e] ×100%). Áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP), chỉ số tim (CI) và chỉ số cuối tâm trương được đo ít nhất 03 lần. Sau khi điều trị bù dịch, những bệnh nhân có chỉ số tim tăng trên 15% thì được phân loại vào nhóm đáp ứng dương tính (PRG), nếu ít hơn 15% thì được phân loại vào nhóm đáp ứng âm tính (NRG).

Kết quả: Sau khi điều trị, giá trị trung bình của CVP, chỉ số tim (CI), GEDVI cao hơn có ý nghĩa thống kê trong cả hai nhóm (p<0,01), trong khi chỉ số xẹp tĩnh mạch chủ dưới (IVCCI) giảm. CVP, CI và GEDVI tương quan nghịch với IVCCI trong cả hai nhóm, hệ số tương quan giữa chỉ số xẹp tĩnh mạch chủ dưới và chỉ số thể tích cuối tâm trương là lớn nhất (hệ số tương quan trong nhóm đáp ứng dương (PRG) là 0.889 và trong nhóm đáp ứng âm (NRG) là 0.672). Diện tích dưới đường cong ROC của IVCCI có độ nhạy 100% và độ chuyên 100% , tại điểm cắt 12,9% giá trị tiên đoán của chỉ số thể tích cuối tâm trương (GEDVI) < 600 ml/m2 trong nhóm đáp ứng dương (PRG).

Kết luận: Chỉ số xẹp tĩnh mạch chủ dưới (IVCCI) là tiên đoán tốt nhất cho tình trạng thiếu dịch. Đây là chỉ số không xấm lấn có giá trị tiên đoán chỉ số thể tích cuối tâm trương được tăng cường trong suốt quá trình hồi sức dịch ở những bệnh nhân sốc nhiễm trùng.

Người dịch: BSCKII Phạm Ngọc Kiếu

e-ISSN 1643-3750 © Med Sci Monit, 2016; 22: 3843-3848 DOI: 10.12659/MSM.897406

Inferior Vena Cava Collapsibility Index is a

Valuable and Non-Invasive Index for Elevated

General Heart End-Diastolic Volume Index

Estimation in Septic Shock Patients

Jie Zhao; Guolin Wang Received: 2016.01.04

Corresponding Author: Guolin Zhao, e-mail: guollinwang@sina.com
Source of support: Departmental sources
Background: This study aimed to investigate the relationship between the inferior vena cava respirophasic variation (IVC collapsibility index [IVCCI]) and the general heart end-diastolic volume index (GEDVI). By determining the above relationship, we could evaluate the utility of IVCCI as an indicator.
Material/Methods: Forty-two septic patients were finally enrolled in this study. The inferior vena cava’s diameter was measured with the largest at the end of expiration (IVC3) and with the smallest at the end of inspiration (IVCi) on the ultrasound (IVCCI=[(IVCD e – IVCD i)/IVCD e] ×100%). The central venous pressure (CVP), cardiac index (CI), and GEDVI were also measured at least 3 times. After fluid resuscitation therapy, the patients with a CI increase induced by more than 15% and less than 15% were classified as the positive response group (PRG) and the negative response group (NRG), respectively.
Results: After treatment, the average levels of CVP, CI, and GEDVI were significantly higher (P<0.01) in both groups, whereas the IVCCI was reduced. CVP, CI, and GEDVI were negatively correlated with IVCCI in both groups. The correlation coefficient between IVCCI and GEDVI was the greatest (correlation coefficient in the PRG group was 0.889 and in the NRG group it was 0.672). The ROC curve analysis indicated that IVCCI illustrated the best area under the curve, with a sensitivity of 100% and specificity of 100%, and a cut-off value of 12.9% to predict GEDVI <600 ml/m2 in the PRG group.
Conclusions: IVCCI was a good predictor of low-volume state. The IVCCI appears to be a valuable and non-invasive index for the estimation of elevated GEDVI during fluid resuscitation in septic shock patients.
MeSH Keywords: Amniotic Fluid • Heart • Vena Cava, Inferior
Full-text PDF: http://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/897406
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)