Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2003 / Cải tiến trong kỹ thuật nhét mèche mũi trước “ mèche mũi trước có ống nhựa rỗng“

Cải tiến trong kỹ thuật nhét mèche mũi trước “ mèche mũi trước có ống nhựa rỗng“

CAI-TIEN-TRONG-KY-THUAT-NHET-MECHE-MUI-TRUOC-MECHE-MUI-TRUOC-CO-ONG-NHUA-RONG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *