Các yếu tố tiên lượng tử vong hậu phẫu trong viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: tổng quan có hệ thống và phân tích tổng hợp

Bản gốc

Infection. 2019 Jun 28. doi: 10.1007/s15010-019-01338-x.

Prognostic factors of mortality after surgery in infective endocarditis: systematic review and meta-analysis.

Varela Barca L1Navas Elorza E2Fernéndez-Hidalgo N3Moya Mur JL4Muriel García A5Fernández-Felix BM5,6Miguelena Hycka J7Rodríguez-Roda J7López-Menéndez J7.

Abstract

PURPOSE:

There is a lack of consensus about which endocarditis-specific preoperative characteristics have an actual impact over postoperative mortality. Our objective was the identification and quantification of these factors.

METHODS:

We performed a systematic review of all the studies which reported factors related to in-hospital mortality after surgery for acute infective endocarditis, conducted according to PRISMA recommendations. A search string was constructed and applied on three different databases. Two investigators independently reviewed the retrieved references. Quality assessment was performed for identification of potential biases. All the variables that were included in at least two validated risk scores were meta-analyzed independently, and the pooled estimates were expressed as odds ratios (OR) with their confidence intervals (CI).

RESULTS:

The final sample consisted on 16 studies, comprising a total of 7484 patients. The overall pooled OR were statistically significant (p < 0.05) for: age (OR 1.03, 95% CI 1.00-1.05), female sex (OR 1.56, 95% CI 1.35-1.81), urgent or emergency surgery (OR 2.39 95% CI 1.91-3.00), previous cardiac surgery (OR 2.19, 95% CI 1.84-2.61), NYHA ≥ III (OR 1.84, 95% CI 1.33-2.55), cardiogenic shock (OR 4.15, 95% CI 3.06-5.64), prosthetic valve (OR 1.98, 95% CI 1.68-2.33), multivalvular affection (OR 1.35, 95% CI 1.01-1.82), renal failure (OR 2.57, 95% CI 2.15-3.06), paravalvular abscess (OR 2.39, 95% CI 1.77-3.22) and S. aureus infection (OR 2.27, 95% CI 1.89-2.73).

CONCLUSIONS:

After a systematic review, we identified 11 preoperative factors related to an increased postoperative mortality. The meta-analysis of each of these factors showed a significant association with an increased in-hospital mortality after surgery for active infective endocarditis. Graph summary of the Pooled Odds Ratios of the 11 preoperative factors analyzed after the systematic review and meta-analysis.

Bản dịch:

CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG HẬU PHẪU

TRONG VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG:

TỔNG QUAN CÓ HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Mục đích:

Hiện nay, trên toàn thế giới vẫn chưa có đuợc sự đồng thuận về những đặc điểm (hay yếu tố nguy cơ) tiền phẫu viêm nội tâm mạc nhiễm trùng (VNTMNT) nhằm tiên luợng tỉ lệ tử vong hậu phẫu. Mục tiêu của chúng tôi là xác định và định lượng các yếu tố tiên lượng này.

Phương pháp:

Chúng tôi đánh giá tất cả các nghiên cứu yếu tố liên quan đến tỉ lệ tử vong nội viện sau phẫu thuật VNTMNT cấp, thực hiện theo khuyến nghị PRISMA. Một chuỗi nghiên cứu được chúng tôi xây dựng và áp dụng từ ba hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau. Bên cạnh đó còn có 2 nhà đánh giá độc lập khác xem xét các tài liệu tham khảo. Đánh giá chất lượng cũng được tiến hành để xác định các sai sót có thể xảy ra. Tất cả các biến số được ghi nhận thêm ít nhất hai điểm rủi ro được phân tích tổng hợp một cách độc lập và các phân tích tổng hợp được biểu thị dưới dạng tỉ số chênh (OR) với khoảng tin cậy (CI).

Kết quả:

Có 16 nghiên cứu được chọn gồm 7484 bệnh nhân. Tổng OR gộp có ý nghĩa thống kê (p <0.05) cho: tuổi (OR 1.03; 95% CI 1.00-1.05), nữ giới (OR 1.56; 95% CI 1.35-1.81), phẫu thuật cấp cứu (OR 2.39; 95% CI 1.91-3.00), phẫu thuật tim trước đó (OR 2.19; 95% CI 1.84-2.61), NYHA III (OR 1.84; 95% CI 1.33-2.55), sốc tim (OR 4.15; 95% CI 3.06-5.64), van nhân tạo (OR 1.98; 95% CI 1.68-2.33), tình trạng đa khớp (OR 1.35; 95% CI 1.01-1.82), suy thận (OR 2.57; CI 95% 2.15-3,06), áp xe hai bên (OR 2,39; 95% CI 1.77-3.22) và nhiễm trùng S. aureus (OR 2.27; 95% CI 1.89-2.73).

Kết luận:

Sau khi đánh giá, chúng tôi đã xác định được 11 yếu tố tiền phẫu liên quan đến tăng tỉ lệ tử vong hậu phẫu. Phân tích tổng hợp của từng yếu tố này cho thấy mối liên quan đáng kể với tăng tỉ lệ tử vong nội viện sau phẫu thuật viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Tóm tắt biểu đồ về các tỉ lệ gộp của 11 yếu tố tiền phẫu được phân tích sau khi xem xét hệ thống và phân tích tổng hợp.

Người dịch: BS Phạm Huỳnh Minh Trí.

Khoa Tim mạch lão học BVĐKTT An Giang.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)