Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Các yếu tố nguy cơ gây sinh non tại khoa sản bệnh viện an giang

Các yếu tố nguy cơ gây sinh non tại khoa sản bệnh viện an giang

Trương Kim Thuyên, Nguyễn Thanh Khôi và Trần Thị Như Hoa

CAC-YEU-TO-NGUY-CO-GAY-SINH-NON-TAI-KHOA-SAN-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *