Các yếu tố dự báo sốc tim trong nmct cấp có đoạn st chênh lên

Điêu Thanh Hùng, Trương Hồng Phát, Phan Thị Thanh Xuân, Trương Bảo Ân

CAC-YEU-TO-DU-BAO-SOC-TIM-TRONG-NMCT-CAP-CO-DOAN-ST-CHENH-LEN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.