Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Các yếu tố dự báo sốc tim trong nmct cấp có đoạn st chênh lên

Các yếu tố dự báo sốc tim trong nmct cấp có đoạn st chênh lên

Điêu Thanh Hùng, Trương Hồng Phát, Phan Thị Thanh Xuân, Trương Bảo Ân

CAC-YEU-TO-DU-BAO-SOC-TIM-TRONG-NMCT-CAP-CO-DOAN-ST-CHENH-LEN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.