Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013

UBND TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/BB-SYT

An Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

 

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2013

THÔNG TIN BỆNH VIỆN

 

a. Tên bệnh viện: Đa khoa trung tâm An Giang

b. Địa chỉ:Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên

c. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: Bùi Văn Te

d. Họ và tên người cung cấp thông tin chính:Hồ Đồng Cổn

e. Điện thoại liên hệ:0763.859248                                     

 

 

g. Địa chỉ Email: benhvienag@bvag.com.vn

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

 

h. Số và trích yếu của quyết định đoàn kiểm tra: Quyết định số 4298/QĐ-SYT ngày 16/12/2013 v/v thành lập đoàn phúc tra các bệnh viện năm 2013

i.  Nơi ban hành: Sở Y tế                                          

l. Họ và tên Trưởng đoàn kiểm tra:Trịnh Hữu Thọ

m. Vị trí công tác:Phó Giám đốc Sở Y tế

n. Họ và tên Thư ký đoàn:Trần Quang Hiền

o. Địa chỉ Email thư ký đoàn: tranquanghienag@yahoo.com                    

 

k. Số lượng thành viên đoàn:12

 

 

 

p. Điện thoại liên hệ: 0913104293

TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

222 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

2,67 ĐIỂM

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

 

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

10

24

33

15

1

83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

12,05

27,09

39,76

18,07

1,20

100%

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

THƯ KÝ ĐOÀN

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

(đã ký)

   BÙI VĂN TE    

(đã ký)

TRẦN QUANG HIỀN  

(đã ký)

TRỊNH HỮU THỌ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)