Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013

UBND TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/BB-SYT

An Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

 

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2013

THÔNG TIN BỆNH VIỆN

 

a. Tên bệnh viện: Đa khoa trung tâm An Giang

b. Địa chỉ:Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên

c. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: Bùi Văn Te

d. Họ và tên người cung cấp thông tin chính:Hồ Đồng Cổn

e. Điện thoại liên hệ:0763.859248                                     

 

 

g. Địa chỉ Email: benhvienag@bvag.com.vn

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

 

h. Số và trích yếu của quyết định đoàn kiểm tra: Quyết định số 4298/QĐ-SYT ngày 16/12/2013 v/v thành lập đoàn phúc tra các bệnh viện năm 2013

i.  Nơi ban hành: Sở Y tế                                          

l. Họ và tên Trưởng đoàn kiểm tra:Trịnh Hữu Thọ

m. Vị trí công tác:Phó Giám đốc Sở Y tế

n. Họ và tên Thư ký đoàn:Trần Quang Hiền

o. Địa chỉ Email thư ký đoàn: tranquanghienag@yahoo.com                    

 

k. Số lượng thành viên đoàn:12

 

 

 

p. Điện thoại liên hệ: 0913104293

TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

222 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

2,67 ĐIỂM

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

 

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

10

24

33

15

1

83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

12,05

27,09

39,76

18,07

1,20

100%

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

THƯ KÝ ĐOÀN

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

(đã ký)

   BÙI VĂN TE    

(đã ký)

TRẦN QUANG HIỀN  

(đã ký)

TRỊNH HỮU THỌ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.