Bệnh nhân dùng quá liều heroin có cần theo dõi sao khi sử dụng naloxone hay không ?

Do heroin overdose patients require observation after receiving naloxone?

Willman MW1, Liss DB1, Schwarz ES1, Mullins ME1. Author information 1 a Division of Emergency Medicine , Washington University , St. Louis , MO , USA.

Abstract

CONTEXT: Heroin use in the US has exploded in recent years, and heroin overdoses requiring naloxone are very common. After awakening, some heroin users refuse further treatment or transport to the hospital. These patients may be at risk for recurrent respiratory depression or pulmonary edema. In those transported to the emergency department, the duration of the observation period is controversial. Additionally, non-medical first responders and lay bystanders can administer naloxone for heroin and opioid overdoses. There are concerns about the outcomes and safety of this practice as well.

OBJECTIVES: To search the medical literature related to the following questions: (1) What are the medical risks to a heroin user who refuses ambulance transport after naloxone? (2) If the heroin user is treated in the emergency department with naloxone, how long must they be observed prior to discharge? (3) How effective in heroin users is naloxone administered by first responders and bystanders? Are there risks associated with naloxone distribution programs?

METHODS: We searched PubMed and GoogleScholar with search terms related to each of the questions listed above. The search was limited to English language and excluded patents and citations. The search was last updated on September 31, 2016. The articles found were reviewed for relevance to our objective questions. Eight out of 1020 citations were relevant to the first 2 questions, 5 of 707 were relevant to the third question and 15 of 287 were relevant to the fourth question. In the prehospital environment, does a heroin user revived with naloxone always require ambulance transport and what are the medical risks if ambulance transport is refused after naloxone? The eight articles were all observational studies done either prospectively or retrospectively. Two studies focused on heroin overdoses and included 1069 patients not transported to the hospital. No deaths occurred in this group. In counting the patients from all eight studies, some of which included non-heroin opioid overdoses, there were 5443 patients treated without transport and four deaths from rebound opioid toxicity. The number needed to transport to save one life (NNT) is 1361. Adverse effects were mostly related to opioid withdrawal. If a heroin user is treated in the ED, how long must the patient stay under observation before being safe for discharge? Five articles addressing the duration of ED observation required for patients treated with naloxone for opioid overdoses. Although a wide range of observation durations were reported, one study supported observing patients for one hour. If after this period the patient mobilizes as usual, has normal vital signs, and a Glasgow Coma Scale of 15, they can be discharged safely. What are the likely risks in heroin users following naloxone use by lay bystanders or first responders? Of the 15 relevant papers, a systematic review reported a 100% survival rate in eleven studies and a range of 96-99% survival in the remaining four. Two other studies suffered from poor follow-up and had lower success rates of 83% and 89%. Few if any risks were associated with opioid overdose prevention programs in which lay people were trained to administer naloxone.

CONCLUSIONS: Patients revived with naloxone after heroin overdose may be safely released without transport to the hospital if they have normal mentation and vital signs. In the absence of co-intoxicants and further opioid use there is very low risk of death from rebound opioid toxicity. For those patients treated in the ED for opioid overdose, an observation period of one hour is sufficient if they ambulate as usual, have normal vital signs and a Glasgow Coma Scale of 15. Patients suffering opioid toxicity can be administered naloxone safely by first responders and trained lay people. Programs that train these individuals are likely safe and beneficial, however further research is necessary.

KEYWORDS: Heroin overdose; antidote; emergency medical services; treat-and-release

Bài dịch

Bệnh nhân dùng quá liều heroin có cần theo dõi sao khi sử dụng naloxone hay không ?

TÓM TẮT

BỐI CẢNH

Việc sử dụng heroin ở Mỹ đã bùng nổ trong những năm gần đây và việc sử dụng heroin quá liều cần dung naloxone rất phổ biến. Sau khi tỉnh dậy, một số người sử dụng heroin từ chối điều trị thêm hoặc vận chuyển đến bệnh viện. Những bệnh nhân này có thể có nguy cơ bị suy hô hấp tái phát hoặc phù phổi. Trong những người được vận chuyển đến khoa cấp cứu, thời gian theo dõi còn gây tranh cãi. Ngoài ra, những người tiếp xúc đầu tiên không phải nhân viên y tế và những người chứng kiến có thể sử dụng naloxone khi dùng quá liều heroin và opioid. Có những lo ngại về kết quả và sự an toàn của thực hành này.

MỤC TIÊU:

Để tìm kiếm các tài liệu y khoa liên quan đến các câu hỏi sau: (1) Rủi ro y tế đối với người sử dụng heroin từ chối vận chuyển xe ccấp cứu sau khi được dùng naloxone là gì? (2) Nếu người sử dụng heroin được điều trị tại khoa cấp cứu bằng naloxone, họ phải được theo dõi trong bao lâu trước khi xuất viện? (3) Naloxone được sử dụng bởi những người chứng kiến có hiệu quả như thế nào? Có rủi ro liên quan đến các chương trình phân phối naloxone?

PHƯƠNG PHÁP:

Chúng tôi đã tìm kiếm PubMed và GoogleScholar với các cụm từ tìm kiếm liên quan đến từng câu hỏi được liệt kê ở trên. Việc tìm kiếm được giới hạn trong ngôn ngữ tiếng Anh và loại trừ các bằng sáng chế và trích dẫn. Tìm kiếm được cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 9 năm 2016. Các bài báo được tìm thấy đã được xem xét về mức độ phù hợp với các câu hỏi khách quan của chúng tôi. Tám trong số 1020 trích dẫn có liên quan đến 2 câu hỏi đầu tiên, 5 trong số 707 có liên quan đến câu hỏi thứ ba và 15 trong số 287 có liên quan đến câu hỏi thứ tư. Trong môi trường tiền viện, một người sử dụng heroin được hồi tỉnh bằng naloxone luôn yêu cầu đưa đến khoa cấp cứu bằng chuyển xe cứu thương và những rủi ro y tế nếu vận chuyển xe cứu thương bị từ chối sau khi được sử dụng naloxone? Tám bài báo là tất cả các nghiên cứu quan sát được thực hiện tiến cứu hoặc hồi cứu. Hai nghiên cứu tập trung vào quá liều heroin và bao gồm 1069 bệnh nhân không được chuyển đến bệnh viện. Không có cái chết xảy ra trong nhóm này. Khi đếm các bệnh nhân từ tất cả tám nghiên cứu, một số trong đó bao gồm quá liều opioid không phải heroin, có 5443 bệnh nhân được điều trị mà không vận chuyển và bốn trường hợp tử vong do ngộ độc opioid trở lại. Con số cần thiết để vận chuyển để cứu một mạng sống (NNT) là 1361. Các tác động bất lợi chủ yếu liên quan đến việc cai opioid. Nếu một người sử dụng heroin được điều trị trong khoa cấp cứu, bệnh nhân phải được theo dõi trong bao lâu trước khi được an toàn để xuất viện? Năm bài viết đề cập đến thời gian quan sát ở khoa cấp cứu cần thiết cho bệnh nhân điều trị bằng naloxone khi dùng quá liều opioid. Mặc dù một loạt các khoảng thời gian quan sát đã được báo cáo, một nghiên cứu đã hỗ trợ quan sát bệnh nhân trong một giờ. Nếu sau giai đoạn này, bệnh nhân vận động như bình thường, có các dấu hiệu sinh tồn bình thường và Thang điểm hôn mê của Glasgow là 15, họ có thể được xuất viện an toàn. Những rủi ro có thể xảy ra ở những người sử dụng heroin sau khi sử dụng naloxone bởi những người chứng kiến là gì? Trong số 15 bài báo liên quan, một tổng quan hệ thống đã báo cáo tỷ lệ sống sót 100% trong mười một nghiên cứu và phạm vi sống sót 96-99% trong bốn nghiên cứu còn lại. Hai nghiên cứu khác bị theo dõi kém và có tỷ lệ thành công thấp hơn là 83% và 89%. Rất ít nếu có bất kỳ rủi ro nào liên quan đến các chương trình phòng chống quá liều opioid trong đó người được đào tạo để quản lý naloxone.

KẾT LUẬN:

Bệnh nhân hồi tỉnh với naloxone sau khi dùng quá liều heroin có thể được cho về an toàn mà không cần vận chuyển đến bệnh viện nếu họ có tri giác bình thường và các dấu hiệu sinh tồn bình thường. Trong trường hợp không có chất đồng nhiễm độc và sử dụng opioid tiếp diễn, nguy cơ tử vong do nhiễm độc opioid rất thấp. Đối với những bệnh nhân được điều trị tại khoa cấp cứu do quá liều opioid, thời gian quan sát trong một giờ là đủ nếu họ di chuyển như bình thường, có các dấu hiệu sinh tồn bình thường và Thang điểm hôn mê của Glasgow là 15. Bệnh nhân bị nhiễm độc opioid có thể được sử dụng an toàn bởi những người phản ứng đầu tiên và những người được đào tạo. Các chương trình đào tạo những cá nhân này có khả năng an toàn và có lợi, tuy nhiên cần nghiên cứu thêm.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)