Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 9: nhân 4 trường hợp đặt 2 ống dẫn lưu màng phổi kết hợp hút khí để điều trị tràn khí dưới da trầm trọng

Bài 9: nhân 4 trường hợp đặt 2 ống dẫn lưu màng phổi kết hợp hút khí để điều trị tràn khí dưới da trầm trọng

BAI9-NHAN-4-TRUONG-HOP-DAT-2-ONG-DAN-LUU-MANG-PHOI-KET-HOP-HUT-KHI-DE-DIEU-TRI-TRAN-KHI-DUOI-DA-TRAM-TRONG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *