Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 7: so sánh kết quả tháo lồng bằng hơi và tháo lồng bằng nƣớc trong điều trị lồng ruột cấp tính ở nhũ nhi

Bài 7: so sánh kết quả tháo lồng bằng hơi và tháo lồng bằng nƣớc trong điều trị lồng ruột cấp tính ở nhũ nhi

BAI_7._SS_KQ_THAO_LONG_BANG_HOI_VA_THAO_LONG_BANG_NUOC_TRONG_DIEU_TRI_LONG_RUOT_CAP_TINH.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *