Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 5: kết quả sớm điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi theo phương pháp hoàn toàn ngoài phúc mạc

Bài 5: kết quả sớm điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi theo phương pháp hoàn toàn ngoài phúc mạc

BAI_5._KET_QUA_SOM_DIEU_TRI_THOAT_VI_BEN_BANG_PT_NOI_SOI_THEO_PP_HOAN_TOAN_NGOAI_PHUC_MAC.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *