Home / Tài liệu học tập / Thống kê ts rạng / Bài 5. đo lường ảnh hưởng: tỉ số odds và nguy cơ tương đối

Bài 5. đo lường ảnh hưởng: tỉ số odds và nguy cơ tương đối

BAI-5.-DO-LUONG-ANH-HUONG-OR-RR.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *