Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 4: so sánh phác đồ tuần tự cộng thêm probiotics về tiệt trừ helicobacter pylori với phác đồ tuần tự: một nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng

Bài 4: so sánh phác đồ tuần tự cộng thêm probiotics về tiệt trừ helicobacter pylori với phác đồ tuần tự: một nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng

BAI4-SO-SANH-PHAC-DO-TUAN-TU-CONG-THEM-PROBIOTICS-VE-TIET-TRU-HELICOBACTER-PYLORI-VOI-PHAC-DO-TUAN-TU-MOT-NGHIEN-CUU-NGAU-NHIEN-DOI-CHUNG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *