Bài 2: đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán phần điều trị gãy cổ xương đùi bằng chỏm lưỡng cực tại bệnh viện An Giang

BAI_2._KET_QUA_PT_THAY_KHOP_HANG_BAN_PHAN_DIEU_TRI_GAY_CO_XUONG_DUI.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.