Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 17: nhân một trường hợp suy giáp bẩm sinh tại khoa nội tổng hợp, bệnh viện an giang

Bài 17: nhân một trường hợp suy giáp bẩm sinh tại khoa nội tổng hợp, bệnh viện an giang

BAI_17._MOT_CA_SUY_GIAP_BS_BS_HOA.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *