Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 14: kết quả bước đầu can thiệp động mạch vành cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp

Bài 14: kết quả bước đầu can thiệp động mạch vành cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp

BAI_14._CAN_THIEP_MACH_VANH_BVTM.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *