Bài 12: đánh giá các yếu tố gây kém đáp ứng điều trị erythropoietin ở bệnh nhân suy thận mạn đang chạy thận nhân tạo

BAI12-DANH-GIA-YEU-TO-GAY-KEM-DAP-UNG-DIEU-TRI-ERYTHROPOIETIN-O-BN-SUY-THAN-MAN-DANG-CHAY-TNT.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.