Bài 10: so sánh điều trị cắt cơn và duy trì bằng symbicort (smart) với phác đồ điều trị dự phòng hen phế quản hiện nay: một nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng

BAI10-SS-SMART-VOI-PHAC-DO-DIEU-TRI-DU-PHONG-HEN-PHE-QUAN-HIEN-NAY-MOT-NC-NGAU-NHIEN-DOI-CHUNG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.