Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 1: ondansetron làm giảm truyền dịch trong bệnh tiêu chảy cấp trẻ em: một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên

Bài 1: ondansetron làm giảm truyền dịch trong bệnh tiêu chảy cấp trẻ em: một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên

BAI1-ONDANSETRON-LAM-GIAM-TRUYEN-DICH-TRONG-BENH-TIEU-CHAY-CAP-O-TRE-EM-MOT-NC-DOI-CHUNG-NGAU-NHIEN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.