Ảnh hưởng của hút thuốc lá trên hiệu quả của thuốc kháng tiểu cầu: tổng quan hệ thống , phân tích tổng hợp và so sánh gián tiếp.

BMJ. 2013 Sep 17;347:f5307. doi: 10.1136/bmj.f5307.

Effect of smoking on comparative efficacy of antiplatelet agents: systematic review, meta-analysis, and indirect comparison.

Gagne JJBykov KChoudhry NKToomey TJConnolly JGAvorn J.

Source: Division of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, 1620 Tremont Street, Suite 3030, Boston, MA 02120, USA.

MỤC TIÊU:

Để đánh giá xem tình trạng hút thuốc có liên quan đến hiệu quả của điều trị kháng tiểu cầu trong phòng ngừa các biến cố tim mạch.

THIẾT KẾ:

Tổng hợp tài liệu, phân tích tổng hợp và so sánh gián tiếp.

NGUỒN DỮ LIỆU:

Medline (1966 đến nay) và EMBASE (1974 đến nay) , với các tìm kiếm bổ sung trong cơ sở dữ liệu tóm tắt từ các hội nghị lớn tim mạch, CINAHL, và tóm tắt cơ sở dữ liệu của CAB ,và Google Scholar .

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN:

Thử nghiệm ngẫu nhiên của clopidogrel , Prasugrel , hoặc ticagrelor kiểm tra những kết quả lâm sàng trong những nhóm người hút thuốc và người không hút thuốc.

Khai thác dữ liệu: Hai tác giả độc lập trích xuất tất cả dữ liệu, bao gồm thông tin về các quần thể bệnh nhân đưa vào thử nghiệm, các loại điều trị và liều lượng, định nghĩa về kết cục điều trị và thời gian theo dõi, định nghĩa của phân nhóm hút thuốc và số lượng bệnh nhân trong mỗi nhóm, và ước tính hiệu lực và khoảng tin cậy 95 % cho mỗi phân nhóm hút thuốc.

KẾT QUẢ:

Trong chín thử nghiệm ngẫu nhiên đủ điều kiện, một nghiên cứu clopidogrel so với aspirin , 4 nghiên cứu clopidogrel kết hợpvới aspirin so với aspirin đơn độc , và một nghiên cứu clopidogrel dùng liều gấp đôi so với liều chuẩn. Các thử nghiệm này bao gồm 74.489 bệnh nhân , trong đó có 21.717 (29 %) là người hút thuốc lá . Những người hút thuốc , dùng clopidogrel làm giảm 25% các kết cục lâm sàng chính của tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ so với những bệnh nhân ở nhóm chứng ( nguy cơ tương đối 0,75 , KTC 95 % 0,67-0,83 ) . Ở người không hút thuốc , dung clopidogrel chỉ là một giảm 8% kết cục lâm sàng ( 0.92 , 0,87-0,98 ) . Hai nghiên cứu dùng prasugrel kết hợp với aspirin so với clopidogrel kết hợp với aspirin , và một nghiên cứu dung ticagrelor kết hợp với aspirin so với clopidogrel kết hợp với aspirin . Ở người hút thuốc , nguy cơ tương đối là 0,71 ( 0,61 đến 0,82 ) khi dùng prasugrel so với clopidogrel và 0,83 ( 0,68-1,00 ) khi dùng ticagrelor so với clopidogrel. Nguy cơ tương đối tương ứng ở người không hút thuốc  là 0,92 ( 0,83-1,01 ) và 0,89 ( 0,79-1,00 ).

KẾT LUẬN:

Qua tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về các loại thuốc kháng tiểu cầu, hiệu quả của clopidogrel trong việc giảm tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ chỉ thấy chủ yếu ở người hút thuốc, rất ít thấy lợi ích ở người không hút thuốc.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)