An thần benzodiazepine so với không benzodiazepine trong bệnh nhân thở máy ở người lớn bị bệnh nặng: một tổng quan hệ thống và phân tích gộp các thử nghiệm ngẫu nhiên.


Benzodiazepine versus nonbenzodiazepine-based sedation for mechanically ventilated, critically ill adults: a systematic review and meta-analysis of randomized trials.

Fraser GLDevlin JWWorby CPAlhazzani WBarr JDasta JFKress JPDavidson JESpencer FA.

Đặt vấn đề:
Sử dụng
an thần dexmedetomidine hoặc propofol tốt hơn benzodiazepine cải thiện kết cục tại ICU. Chúng tôi tổng quan các thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh an thần benzodiazepine và không benzodiazepine ở bệnh nhân người lớn thở máy tại ICU để xác định sự khác biệt giữa các thuốc an thần về số ngày điều trị tại ICU, thời gian thở máy, tỷ lệ hôn mê, và tử vong ngắn hạn.
Phương pháp:
Chúng tôi tìm kiếm CINAHL, MEDLINE, cơ sở dữ liệu Cochrane, và
the Cochrane databases, and the American College of Critical Care Medicine’s Pain, các cơ sở dữ liệu hướng dẫn điều trị an thần, giãn cơ từ 1996 đến 2013. Trích dẫn được sàng lọc từ các thử nghiệm ngẫu nhiên gồm bệnh nặng, người lớn thở máy so sánh an thần benzodiazepine với không benzodiazepine và ghi nhận thời gian điều trị tại ICU, thời gian thở máy, tỷ lệ hôn mê, và / hoặc tỷ lệ tử vong ngắn hạn.

Kết quả:
C
ó sáu thử nghiệm gồm 1.235 bệnh nhân: midazolam so với dexmedetomidine (n = 3), lorazepam so với dexmedetomidine (n = 1), midazolam so với propofol (n = 1), và lorazepam so với propofol (n = 1). So với an thần benzodiazepine, an thần không benzodiazepine có thời gian nằm tại ICU ngắn hơn (n = 6 nghiên cứu; sự khác biệt = 1.62 ngày, KTC 95%, 0,68-2,55; I2 = 0 %; p = 0,0007) và thời gian thở máy (n = 4 nghiên cứu; sự khác biệt = 1,9 ngày ; KTC 95% , 1,70-2,09; I2 = 0 %; p < 0.00001 ), nhưng tỷ lệ mê sảng thì tương đương nhau (n = 2; tỷ lệ nguy cơ = 0.83 , KTC 95 %, 0,61-1,11 ; I2 = 84% ; p = 0,19 ) và tỷ lệ tử vong ngắn hạn ( n = 4; tỷ lệ nguy cơ = 0,98; KTC 95%, 0,76-1,27 ; I2 = 30% ; p = 0,88).
Kết luận:
Dữ liệu hiện nay cho thấy rằng việc sử dụng
an thần bằng dexmedetomidine hoặc propofol tốt hơn an thần bằng benzodiazepine trên bệnh nhân người lớn, làm giảm thời gian điều trị tại ICU và thời gian thở máy. Cần có các nghiên cứu đối chứng lớn hơn để xác định rõ hơn tác động của các phác đồ an thần không benzodiazepine trên mức độ hôn mê và tử vong ngắn hạn.

                                                             Người dịch: BS Trung, khoa ICU, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)