Ăn cá và nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến : một tổng quan và phân tích tổng hợp

Fish consumption and prostate cancer risk: a review and meta-analysis.

Am J Clin Nutr. 2010 Nov;92(5):1223-33. Epub 2010 Sep 15.

Szymanski KM, Wheeler DC, Mucci LA.Division of Urology, McGillUniversityHealth Centre, Montreal, Canada. szymanski.konrad@gmail.com

ĐẶT VẤN ĐỀ: Tỷ lệ mắc mới ung thư tiền liệt tuyến thay đổi 60 lần trên toàn cầu, điều này gợi ý rằng vai trò của lối sống và chế độ ăn uống là một trong nguyên nhân gây bệnh. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, một đánh giá toàn diện mối liên hệ giữa ăn cá và tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt, tỷ lệ tử vong đã chưa được báo cáo.

MỤC TIÊU: Chúng tôi tiến hành một phân tích tổng hợp của việc ăn cá và ung thư tuyến tiền liệt bằng cách chú ý vào tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt và tử vong liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt và bao gồm các phân nhóm dựa vào chủng tộc, loại cá, cách nấu, và mức độ và  giai đoạn của ung thư

THIẾT KẾ: Chúng tôi tìm kiếm cơ sở dữ liệu MEDLINE và EMBASE (tháng 5 năm 2009) với những nghiên cứu bệnh chứng và đoàn hệ  đánh giá việc ăn cá và nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Hai tác giả độc lập đánh giá đủ điều kiện và đã trích xuất dữ liệu.

KẾT QUẢ: Không có sự liên hệ giữa việc ăn cá và giảm có ý nghĩa  tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở [12 nghiên cứu bệnh chứng (n = 5.777 trường hợp và 9.805 đối tượng đối chứng), tỷ suất chênh (OR): 0,85, KTC 95% : 0,72- 1,00; và 12 nghiên cứu đoàn hệ (n = 445820), nguy cơ tương đối (RR): 1,01, KTC 95%: 0,90- 1,14]. Không thể thực hiện phân tích tổng hợp cho bệnh ở mức độ nặng (1 nghiên cứu bệnh chứng, OR: 1,44; KTC 95% : 0,58- 3,03), ung thưcục bộ tiến triển (1 nghiên cứu đoàn hệ, RR: 0,80; KTC 95% : 0,61- 1,13), hoặc di căn (1 nghiên cứu đoàn hệ, RR: 0,56; KTC 95% CI: 0,37- 0,86). Có mối liên hệ giữa ăn cá và giảm 63% có ý nghĩa tỷ lệ tử vong liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt, [4 nghiên cứu đoàn hệ (n = 49661), RR: 0,37; KTC 95%: 0,18- 0,74].

KẾT LUẬN: Phân tích của chúng tôi cung cấp những bằng chứng không đủ mạnh về tác dụng bảo vệ của ăn cá và ung thư tuyến tiền liệt, nhưng chỉ cho thấy giảm 63% có ý nghĩa tỷ lệ tử vong bệnh liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt.

Người dịch: ĐD Thiên Sinh khoa ICU – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)