Amiodarone and cardiac arrest: systematic review and meta-analysis.

Laina A1Karlis G2Liakos A3Georgiopoulos G4Oikonomou D5Kouskouni E6Chalkias A7Xanthos T8.

Abstract

INTRODUCTION:

The 2015 Guidelines for Resuscitation recommend amiodarone as the antiarrhythmic drug of choice in the treatment of resistant ventricular fibrillation or pulseless ventricular tachycardia. We reviewed the effects of amiodarone on survival and neurological outcome after cardiac arrest.

METHODS:

We systematically searched MEDLINE and Cochrane Library from 1940 to March 2016 without language restrictions. Randomized control trials (RCTs) and observational studies were selected.

RESULTS:

Our search initially identified 1663 studies, 1458 from MEDLINE and 205 from Cochrane Library. Of them, 4 randomized controlled studies and 6 observational studies met the inclusion criteria and were selected for further review. Three randomized studies were included in the meta-analysis. Amiodarone significantly improves survival to hospital admission (OR=1.402, 95% CI: 1.068-1.840, Z=2.43, P=0.015), but neither survival to hospital discharge (RR=0.850, 95% CI: 0.631-1.144, Z=1.07, P=0.284) nor neurological outcome compared to placebo or nifekalant (OR=1.114, 95% CI: 0.923-1.345, Z=1.12, P=0.475).

CONCLUSIONS:

Amiodarone significantly improves survival to hospital admission. However there is no benefit of amiodarone in survival to discharge or neurological outcomes compared to placebo or other antiarrhythmics.

Bài dịch: Amiodarone và ngừng tim: tổng quan hệ thống và phân tích gộp

Laina A1Karlis G2Liakos A3Georgiopoulos G4Oikonomou D5Kouskouni E6Chalkias A7Xanthos T8.

TÓM TẮT

GIỚI THIỆU:

Hướng dẫn hồi sức năm 2015 khuyến cáo amiodarone là thuốc chống loạn nhịp được lựa chọn trong điều trị rung thất kháng trị hoặc nhịp nhanh thất vô mạch. Chúng tôi đã xem xét tác dụng của amiodarone đối với sự sống còn và kết quả thần kinh sau khi ngừng tim.

PHƯƠNG PHÁP:

Chúng tôi đã tìm kiếm một cách có hệ thống Thư viện MEDLINE và Cochrane từ năm 1940 đến tháng 3 năm 2016 mà không bị giới hạn ngôn ngữ. Các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) và nghiên cứu quan sát đã được chọn.

CÁC KẾT QUẢ:

Tìm kiếm của chúng tôi ban đầu xác định 1663 nghiên cứu, 1458 từ MEDLINE và 205 từ Thư viện Cochrane. Trong đó, 4 nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng và 6 nghiên cứu quan sát đã đáp ứng các tiêu chí thu nhận và được chọn để xem xét thêm. Ba nghiên cứu ngẫu nhiên được đưa vào phân tích tổng hợp. Amiodarone cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót khi nhập viện (OR = 1.402, 95% CI: 1.068-1.840, Z = 2.43, P = 0.015), nhưng không sống sót khi xuất viện (RR = 0.850, 95% CI: 0.631-1.144, Z = 1,07, P = 0,284) cũng không có kết cục thần kinh so với giả dược hoặc nifekalant (OR = 1.114, 95% CI: 0.923-1.345, Z = 1.12, P = 0.475).

KẾT LUẬN:

Amiodarone cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót khi nhập viện. Tuy nhiên, amiodarone không có lợi trong việc sống sót khi xuất viện hoặc kết quả thần kinh so với giả dược hoặc thuốc chống loạn nhịp khác.

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)