Châm cứu và tiêm độc tố botulinum-a trong điều trị đau đầu migraine mạn: một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng

Acupuncture and botulinum toxin A injection in the treatment of chronic migraine: A randomized controlled study.

Naderinabi B1Saberi A2Hashemi M3Haghighi M1Biazar G1Abolhasan Gharehdaghi F4Sedighinejad A1Chavoshi T1.

Author information

Abstract

BACKGROUND:

Migraine is a common type of headache. Sometimes adequate pain relief is not achieved by conventional treatments. Acupuncture and botulinum toxin-A injection are known as non-pharmacological interventions for this purpose. The aim of this research was to compare the effect of acupuncture with botulinum toxin-A injection and pharmacological treatment in controlling chronic migraine.

METHODS:

This clinical trial was conducted on patients with chronic migraine in the North of Iran during 2014-2015. Eligible patients were randomly allocated to groups receiving acupuncture (A) or botulinum toxin A (B) and controls (C) by designed quadripartite blocks. All patients were evaluated at baseline, one, two and three months after treatment using visual analogue scale (VAS) score and other parameters. The analysis of data was performed in SPSS software Version 19.

RESULTS:

One hundred fifty patients (48 males and 102 females) completed this study. During the 3- month study, the pain severity significantly diminished in three groups (P=0.0001), with greater reduction in group A (P=0.0001). The number of days per month with migraine, absence from work and the need for medication significantly decreased in three groups at 3 times of evaluation (p<0.05) with fewer side effects in group A (P=0.021).

CONCLUSION:

Acupuncture, botulinum toxin-A injection and pharmacological treatment have beneficial effects on chronic migraine; however, acupuncture showed more effectiveness and fewer complications.

 

CHÂM CỨU VÀ TIÊM ĐỘC TỐ BOTULINUM-A TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU MIGRAINE MẠN: MỘT NGHIÊN CỨU NGẪU NHIÊN CÓ ĐỐI CHỨNG

KIẾN THỨC NỀN:

Đau đầu migraine là một loại đau đầu thông thường. Đôi khi việc giảm đau không thể đạt được bằng phương pháp điều trị thông thường. Châm cứu và tiêm độc tố botulinum-A được gọi là can thiệp phi dược lý cho mục đích này. Mục đích của nghiên cứu này là để so sánh hiệu quả của châm cứu với tiêm độc tố botulinum A và điều trị dược lý trong kiểm soát đa đầu migraine mãn tính.

PHƯƠNG PHÁP:

Cuộc thử nghiệm lâm sàng này được tiến hành trên những bệnh nhân bị migrane mãn tính ở Bắc Iran trong thời gian 2014-2015. Các bệnh nhân đủ điều kiện được phân ngẫu nhiên cho các nhóm được châm cứu (A) hoặc độc tố botulinum A (B) và các nhóm kiểm soát (C) bằng thiết kế khối tứ phân vị. Tất cả các bệnh nhân được đánh giá ở thời điểm khởi đầu, một, hai và ba tháng sau khi điều trị bằng thang điểm tương tự thị giác (VAS) và các thông số khác. Việc phân tích dữ liệu được thực hiện trong phần mềm SPSS Phiên bản 19.

KẾT QUẢ:

Một trăm năm mươi bệnh nhân (48 nam và 102 nữ) hoàn thành nghiên cứu này. Trong thời gian 3 tháng nghiên cứu, mức độ đau giảm đáng kể ở 3 nhóm (P = 0.0001), nhóm A giảm nhiều hơn (P = 0.0001). Số ngày mỗi tháng đau đầu migraine, vắng mặt do công việc và nhu cầu thuốc giảm đáng kể ở 3 nhóm với 3 lần đánh giá (p <0,05) và ít tác dụng phụ hơn ở nhóm A (P = 0,021).

KẾT LUẬN:

Châm cứu, tiêm độc tố botulinum A và điều trị bằng thuốc có tác dụng tốt đối với đau đầu migraine mạn; tuy nhiên, châm cứu cho thấy hiệu quả hơn và ít biến chứng.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)