Thông báo tuyển dụng bvđk An Giang 2018

KẾ HOẠCH

Xét tuyển dụng viên chức của

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2018

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số số 3403/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tạm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang giai đoạn 2017-2019.

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Việc tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung và xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, am hiểu nghề nghiệp, chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

– Việc tổ chức tuyển dụng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

– Bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và chất lượng.

– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

II. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển và xét tuyển đặc cách.

III. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: là 55 chỉ tiêu. Trong đó:

1. Xét tuyển: 40 chỉ tiêu.

– Bác sĩ đa khoa: 34 chỉ tiêu;

– Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh: 03 chỉ tiêu;

– Kế toán viên: 02 chỉ tiêu;

– Cử nhân kinh tế: 01 chỉ tiêu.

2. Xét tuyển đặc cách: 15 chỉ tiêu

– Bác sĩ đa khoa: 07chỉ tiêu;

– Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh: 01 chỉ tiêu;

– Quản trị nhân lực: 02 chỉ tiêu;

– Kế toán viên: 02 chỉ tiêu;

– Cử nhân công nghệ sinh học: 01 chỉ tiêu

– Kỹ sư điện: 02 chỉ tiêu.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển (xét tuyển)

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển đặc cách

a) Người có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nghề nghiệp cần tuyển có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên, phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

c) Người có trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ, CKI, CKII) có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

V. Hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ kèm theo Kế hoạch này;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ sở y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 Hướng dẫn khám sức khỏe (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

đ) Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,… nếu có);

e) 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6 (mặt sau có ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh);

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển đặc cách bao gồm

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ kèm theo Kế hoạch này;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ sở y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 Hướng dẫn khám sức khỏe (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

đ) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có);

e) Bản nhận xét và xác nhận quá trình công tác của người đứng đầu cơ quan nơi cơ quan người đó đang công tác đối với trường hợp quy định tại điểm a, khoản 1, Mục IV (theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ).

(Ghi chú: Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả lại cho ứng viên)

  1. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ:

a) Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, địa chỉ số 60 đường Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

b) Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019.

3. Một số lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển phải do trực tiếp người có nhu cầu dự tuyển nộp, không tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện.

b) Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xoá, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định.

VI. Nội dung, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

1. Đối với các trường hợp đăng ký xét tuyển

1.1. Nội dung

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được dự tuyển.

1.2. Cách tính điểm.

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Mục VI theo Kế hoạch này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại điểm c và điểm d khoản 1 Mục VI Kế hoạch này.

1.3. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ; con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ.

c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại điểm b, khoản 3 này thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định người trúng tuyển.

d) Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

2. Xác định người trúng tuyển đối với trường hợp xét tuyển đặc cách.

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

VII. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VIII. Các bước thực hiện

1. Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện phải được đăng tải ít nhất 01 (một) lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) nơi đặt trụ sở làm việc chính của cơ quan, đơn vị; đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. (www.bvag.com.vn, Báo An Giang, Thông báo tuyển dụng tại Bệnh viện ĐKTT An Giang).

Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

b) Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng;

c) Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ;

d) Hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển; lệ phí xét tuyển theo quy định.

2. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức tuyển, cơ quan, đơn vị phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị (nếu có).

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định thành lập Hội đồng để thực hiện việc xét tuyển và xét tuyển đặc cách;

5. Hội đồng tổ chức kiểm tra, sát hạch;

6. Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có);

7. Ký kết Hợp đồng làm việc.

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tổ chức cán bộ

– Trình Sở Y tế thẩm định và phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng;

– Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển; Tham mưu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch và các Ban giúp việc cho Hội đồng theo đúng quy định;

– Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan đề xuất nội dung, bộ đề sát hạch, bộ đáp án, thang điểm chấm cho cho các môn sát hạch và thực hành;

– Là bộ phận thường trực và giúp việc Hội đồng kiểm tra, sát hạch để triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong việc thực hiện nhiệm vụ của nội dung kế hoạch đã đề ra;

– Phân công chuyên viên phụ trách thu hồ sơ tuyển dụng thu lệ phí xét tuyển theo đúng quy định;

– Thu lệ phí xét tuyển và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính;

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hội đồng xét tuyển và xét tuyển đặc cách viên chức.

  1. Các thành viên trong Hội đồng tuyển dụng

Thực hiện tốt nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công, báo cáo kịp thời Chủ tịch Hội đồng những vấn đề phát sinh.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, kính trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

– Sở Y tế;

– Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hạnh

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)