Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 19: đánh giá độ dầy nội trung mạc động mạch cảnh ngoài sọ ở bệnh nhân nhồi máu não

Bài 19: đánh giá độ dầy nội trung mạc động mạch cảnh ngoài sọ ở bệnh nhân nhồi máu não

BAI_19._DO_DAY_NOI_TRUNG_MAC_BS_QUANG.pdf

Advertisements

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *