So sánh dopamine và norepinephrine trong điều trị sốc

Daniel De Backer,  Patrick Biston,  Jacques Devriendt,  Christian Madl, Didier Chochrad,  Cesar Aldecoa, Alexandre Brasseur, Pierre Defrance, Philippe Gottignies , Jean-Louis Vincent.Comparison of Dopamine and Norepinephrine in the Treatment of Shock, N Engl J Med 2010; Volume 362:779-789, March 4, 2010

Đặt vấn đề: Cả dopamin và norepinephrin được khuyến cáo như là những thuốc vận mạch đầu tiên trong điều trị sốc. Có sự tiếp tục tranh cãi về việc sử dụng thuốc nào tốt hơn.

 

Phương pháp: Trong  thử nghiệm ngẫu nhiên đa trung tâm này, chúng tôi phân chia bệnh nhân bị sốc sử dụng hoặc dopamin hoặc norepinephrin để khôi phục và duy trì huyết áp. Khi huyết áp không thể được duy trì với liều 20 μg / kg thể trọng / phút cho dopamin hoặc với liều 0,19 μg / kg / phút cho norepinephrin, norepinephrin, epinephrine, hoặc vasopressin có thể được thêm vào. Tiêu chí chính là tỷ lệ tử vong lúc 28 ngày sau khi chọn ngẫu nhiên; tiêu chí phụ  bao gồm số ngày mà không cần hỗ trợ cho các cơ quan và các tác dụng phụ.

Kết quả: Nghiên cứu bao gồm 1.679 bệnh nhân, trong đó 858 đã được sử dụng dopamin và 821 sử dụng norepinephrin. Các đặc tính cơ bản tương đồng giữa 2 nhóm. Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm về tỷ lệ tử vong ở 28 ngày (52,5% trong nhóm dopamin và 48,5% trong nhóm norepinephrin; OR với dopamin, 1,17; CI 95%, 0,97-1,42; P = 0,10 ). Tuy nhiên, có nhiều rối loạn nhịp xảy ra ở các bệnh nhân được điều trị bằng dopamin hơn những người được điều trị bằng norepinephrin (207 bệnh nhân [24,1%] vs 102 bệnh nhân [12,4%], P <0,001). Một phân tích cho thấy, nhóm dopamin, so với norepinephrin, kết hợp với một tỷ lệ tử vong tăng lên ở 28 ngày trong số 280 bệnh nhân bị sốc tim nhưng không phải trong số 1.044 bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng hoặc 263 với sốc giảm thể tích (P = 0,03 cho sốc tim, P = 0,19 cho sốc nhiễn trùng, và P = 0,84 cho sốc giảm thể tích (ước tính Kaplan-Meier).

Kết luận: Mặc dù không có sự khác biệt đáng kể trong tỷ lệ tử vong giữa các bệnh nhân bị sốc đã được điều trị bằng dopamin và những người đã được điều trị bằng norepinephrin, việc sử dụng dopamin kết hợp có tác dụng phụ nhiều hơn.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.