Khoa xét nghiệm

Địa chỉ chính: Tầng 1 của Bệnh viện Điện thoại: 0903620477                                 Email: ngọcdungag@yahoo.com 1. Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ và...

TIN ĐỀ XUẤT

XEM THEO DANH MỤC