Home / Bài giảng / Thiết kế nghiên cứu khoa học / Ước tính cỡ mẫu trong nghiên cứu y học

Ước tính cỡ mẫu trong nghiên cứu y học

UOC_TINH_CO_MAU_NC_Y_HOC.pdf

Check Also

Sách thiết kế nghiên cứu và thống kê y học của ts rạng

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG_2.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *