Tương tác giữa điều trị corticosteroid, truyền vasopressin và tử vong trong sốc nhiễm trùng

James A. Russell, MD; Keith R. Walley, MD; Anthony C. Gordon, MB, BS, MD; D. James Cooper, BM, BS, MD; Paul C. Hébert, MD; Joel Singer, PhD, MD; Cheryl L. Holmes, MD; Sangeeta Mehta, MD; John T. Granton, MD; Michelle M. Storms, BScN; Deborah J. Cook, MD; Jeffrey J. Presneill, MB BS, PhD; Dieter Ayers for the Vasopressin and Septic Shock Trial (VASST) Investigators. Posted: 03/16/2009; Crit Care Med. 2009;37(3):811-818.

– Đặt vấn đề: Vasopressin and corticosteroids thường được thêm vào để hỗ trợ cho những bệnh nhân rối loạn chức năng tim mạch, những người bị sốc nhiễm trùng không đáp ứng với truyền dịch và truyền norepinephrine. Tuy nhiên vẫn còn chưa biết rằng liệu điều trị vasopressin có tương tác gì với corticosteroids hay không.

 

– Thiết kế: Thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng, đa trung tâm của vasopressin với norepinephrine trong sốc nhiễm trùng.

– Địa điểm: 27 ICU ở Canada, Úc, và Hoa Kì.

– Bệnh nhân: 779 bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng vẫn còn tụt huyết áp dù đang truyền 5mcg/ph norepinephrine ít nhất 6 giờ.

– Can thiệp: Bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên, truyền vasopressin (0.01-0.03 UI/ph) hoặc norepinephrine (5-15 mcg/ph) (mù đôi) cộng với thuốc vận mạch (nhãn mở). Corticosteroids được cho tùy thuộc vào phán đoán trên lâm sàng vào bất kì thời điểm nào trong 28 ngày sau giai đoạn chọn ngẫu nhiên.

– Đo lường: Tiêu chí chính là tử vong sau 28 ngày. Phân tích hồi qui logistic để kiểm tra mối tương quan giữa corticosteroids và vasopressin. Tiêu chí phụ là rối loạn chức năng cơ quan, sử dụng thuốc vận mạch (nhãn mở) và nồng độ vasopressin.

– Kết quả chính: Có sự tương tác có ý nghĩa thống kê giữa điều trị corticosteroids và truyền vasopressin (p=0.008). Ở những bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng được điều trị với corticosteroids và truyền vasopressin giảm tử vong có ý nghĩa thống kê so với truyền norepinephrine(35.9% so với 44.7%, p=0.03). Ngược lại, những bệnh nhân không được truyền vasopresin và corticosteroids thì có sự gia tăng tử vong so với norepinephrine(33.7% so với 21.3%, p = 0.06). Những bệnh nhân được truyền vasopressin, sử dụng corticosteroids gia tăng đáng kể nồng độ vasopressin huyết tương 33%  ở giờ thứ 6(p=0.006) và 67%ở giờ thứ 24 (p=0.025)  so với những bệnh nhân không nhận được corticosteroids.

– Kết luận: Có sự tương tác có ý nghĩa thống kê giữa vasopressin và corticosteroids. Sự kết hợp liều thấp vasopressin và corticosteroids có liên quan với giảm tử vong và rối loạn chức năng cơ quan so với norepinephrine và corticosteroids.

Người dịch : BS Sang, khoa ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.